Nowa jakość w UTP

Drukuj PDF

Podsumowanie prac zrealizowanych w IV kwartale 2012 r.

Za nami pierwszy kwartał realizacji projektu. Wszystkie zaplanowane na ten okres tematy zostały pomyślnie zrealizowane.

Zapraszamy do zapoznania się z szczegółowym zakresem prac wykonanych w poszczegolnych Zadaniach.

 

  

Zad. 1. Szkolenia dla kadry kierowniczej UTP

Przeprowadzono rozeznanie oferty firm szkoleniowych. Weryfikacja rynku instytucji szkoleniowych była prowadzona na próbie ok. 45 firm pod kątem uwzględnionych w projekcie czterech obszarów tematycznych - zarządzanie strategiczne uczelnią, planowanie i zarządzanie finansami, project management oraz zarządzanie czasem i pracą zespołu. Duże doświadczenie firm we współpracy z podmiotami administracji publicznej wskazuje, że firmy szkoleniowe będą w stanie sprostać oczekiwaniom UTP samodzielnie lub też we współpracy z innymi podmiotami, trenerami.

W chwili obecnej kontynuowane są prace nad sporządzeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowano wstępny program szkolenia dla poszczególnych grup kierowniczych oraz założenia organizacyjne szkoleń.

Szkolenie kadry kierowniczej obejmujące wszystkich Rektorów, Dziekanów Wydziałów i Kierowników Działów Administracji rozpoczną się zgodnie z harmonogramem projektu w marcu 2013 r.  

 

Zad. 2. Wdrożenie modułu zarządzania finansami

Zrealizowano następujące zadania: 

1. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na: Zbudowanie zintegrowanego systemu informatycznego w ramach realizacji projektu  "NOWA JAKOŚĆ W UTP" w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni" - postępowanie przetargowego nr AZZP-AJ.24-198/2012:

a. Współudział w opracowywaniu umowy przedwdrożeniowej,

b. Opracowanie koncepcji finansów i księgowości, systemu budżetowania i controllingu typu BI - załącznik do SIWZ,

c. Opracowanie wykazu funkcjonalności w zakresie finansów i księgowości, systemu budżetowania i controllingu typu BI - załącznik do SIWZ,

d. Opracowanie koncepcji Elektronicznego Obiegu Dokumentów - załącznik do SIWZ,

e. Opracowanie wykazu funkcjonalności w zakresie Elektronicznego Obiegu Dokumentów -  załącznik do SIWZ.

2. Przygotowanie odpowiedzi na pytania do prowadzonego postępowania przetargowego;

3. Prace komisji przetargowej, w szczególności weryfikacja oferty złożonej w postępowaniu;

4. Wykonanie analizy organizacji pracy w Kancelarii Głównej, ze szczególnym uwzględnieniem pracochłonności czynności kancelaryjnych;

5. Spotkanie z osobami odpowiedzialnymi po stronie Wykonawcy w zakresie wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego.

 

Zad. 3. Wdrożenie modułu zarządzania kadrami

W ramach tego zadania współuczestniczono w tworzeniu dokumentacji przetargowej na: Zbudowanie zintegrowanego systemu informatycznego w ramach realizacji projektu  "NOWA JAKOŚĆ W UTP" w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL "Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni"

Dokonano zakupu licencji systemu HR (system kadrowo – płacowy).

Zatrudniono specjalistę ds. analizy zasobów ludzkich którego zadaniem jest udzielenie wsparcia w zakresie sprawnego wykorzystania nowych narzędzi informatycznych oraz udział w utworzeniu nowej polityki kadrowej.  – (od październik 2012 r. do wrzesien 2014 r.). Zgodnie z kosztami zaplanowanymi w projekcie wyposażono to stanowisko pracy w niezbędny sprzęt biurowy. 

 

Zad. 4.  Wdrożenie modułu zarządzania jakością kształcenia

Zrealizowano  I etap tego zadania tj. zakup licencji systemu dziekanatowego. Realizacja tego etapu   związana  była z postępowania przetargowego  nr AZZP-AJ.24-198/2012. Przygotowanie  procedury przetargowej obejmowało  opracowanie szczegółowych wymagań w obszarze dotyczącym systemu dziekanatowego z uwzględnieniem następujących funkcji:

- zarządzanie ofertą programową dla studentów obejmującą studia inżynierskie i magisterskie, studia podyplomowe, różnego rodzaje kursy i szkolenia;

- obsługę procesu rekrutacji poprzez wspomaganie procesu rekrutacji przez system internetowy;

- obsługę procesu ewidencji;

- realizację  procesu dydaktycznego poprzez wspomaganie definiowania rozkładu zajęć, rejestrację studentów na wybrane przedmioty czy rejestrację wyników sesji;

- wymianę między uczelniami wspomagając współpracę w ramach programów wymiany studentów między uczelniami krajowymi, jak i zagranicznymi;

- obsługę procesów dyplomowania poprzez rejestrację prac dyplomowych, przygotowywanie dokumentacji, jak i samych dyplomów;

- obsługę studiów doktoranckich, czyli wspomaganie rekrutacji na studia, rejestrację i ocenę wyników i postępów prac oraz osiągnięć naukowych (publikacje, konferencje, staże), a także obsługę przyznawania stypendiów;

- obsługę absolwenta w dalszym rozwoju jego kariery zawodowej;

- monitorowanie jakości kształcenia z pomocą systemu ankiet;

- zarządzanie zasobami Uczelni, przede wszystkim sal i sprzętu komputerowego i audiowizualnego;

 - obsługę świadczeń studenckich poprzez wspomaganie procesu przyznawania stypendiów socjalnych i  naukowych;

- zarządzanie domami studenckimi wspomagające obsługę studenta – mieszkańca DS.

 

Zad. 5. Wdrożenie modułu zarządzania majątkiem

Zrealizowano następujące zadania:

1.  Prace nad opracowywaniem dokumentacji do postępowania przetargowego nr  AZZP-AJ.24-198/2012.

2. Przeprowadzono odbiór ilościowy i jakościowy licencji oprogramowania narzędziowego i aplikacyjnego, zgodnie z SIWZ i złożoną ofertą. W ramach Umowy z Wykonawcą zakupione zostały narzędzia informatyczne obejmujące system do nadzoru licencji, interfejs graficzny do systemu zarządzania majątkiem oraz system do raportowania danych i system inwentaryzacyjny w technologii kodów paskowych.

3. Ustalono harmonogram kolejnych prac.

4. Rozpoczeto procedurę wyłonienia zgodnie z PZP podmiotu opracowującego „Studium zagospodarowania majątku UTP”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt do administratora strony www

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.