Nowa jakość w UTP

Drukuj PDF

Główne założenia projektu


Celem projektu jest realizacja strategii Uniwersytetu Technologiczno - Przyrodniczego w zakresie podniesienia sprawności funkcjonowania i poprawy jakości kształcenia powiązanego z potrzebami otoczenia gospodarczego poprzez wdrożenie do końca września 2014 r. czterech modułów zarządzania jakością a także podniesienie wiedzy i umiejętności całej Kadry Kierowniczej oraz pracowników Administracji Centralnej i Wydziałowej.

 

Moduły zarządzania jakością obejmują:

1. zarządzanie finansami

w tym:

- automatyzację procesów budżetowania i kontrolingu,

- konfiguracja SIMPLE.ERP do pracy w układzie zadaniowym oraz wdrożenie systemu EOD,

- szkolenia stanowiskowe dla wszystkich pracowników kwestury oraz całej administracji w zakresie EOD.

 

2. zarządzanie kadrami

w tym:

- zakup licencji systemu HR,

- utworzenie nowego etatu - specjalisty ds. HR,

- przegląd i analiza stanowisk NNA,

- opracowanie zasad polityki kadrowej do RO,

- wdrożenie struktury macierzowej,

- szkolenie stanowiskowe wszystkich pracowników Działu Spraw Pracowniczych i Płac.

 

3. zarządzanie jakością kształcenia

w tym:

- zakup systemu obsługi dziekanatów,

- integracja systemu z SIMPLE.ERP i USOS,

- opracowanie i wdrożenie  „Zasad współpracy UTP z otoczeniem gospodarczym w zakresie jakości kształcenia”

- wdrożenie systemu analiz kosztochłonności kierunków studiów w powiązaniu z potrzebami gospodarki

 

4. zarządzanie majątkiem

w tym:

- zakup narzędzi informatycznych do planowania i zarządzania zasobami majątkowymi (w tym system inwentaryzacji w technologii kodów paskowych),

- opracowanie  „Studium zagospodarowania majątku UTP”,

- wdrożenie 8 (dla każdej jednostki organizacyjnej) „Planów Zarządzania Nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych (PZN)”

 

Bardzo istotnym elementem projektu są również Szkolenia dla Kadry Kierowniczej Uniwersytetu obejmują cykl trzydziestu ośmiu, 2-dniowych, zamkniętych szkoleń, których zakres tematyczny obejmie m. in.:

- zarządzanie strategiczne w podejściu procesowym,

- planowanie i zarządzanie finansami,

- zarządzanie projektami,

- zarządzanie czasem i pracą zespołu.

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka

Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

Okres realizacji: 01.10.2012 r. -  30.09.2014 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt do administratora strony www

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.