Nowa jakość w UTP

Drukuj PDF

Podsumowanie prac wykonanych w II kwartale 2014 r.

Poniżej przedstawiamy informacje dot. prac zrealizowanych w ostatnim kwartale.

Szkolenia dla kadry kierowniczej UTP

Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy uzupełniających szkoleń dla kadry kierowniczej UTP. Dnia 23 maja br. podpisano umowę nr AZZP.244.63.2014 z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, która realizuje szkolenia (dla 25 i 20 osób) z zakresu budżetowania i analizy finansowej projektów inwestycyjnych i badawczych.

Uruchomiono akcję informacyjną nt. szkoleń i przeprowadzono rekrutację zgodnie z zasadami równości szans płci i braku dyskryminacji. W II kw. 2014 r. zrealizowano w całości szkolenie z budżetowania dla 25 osób (64 godz. szkoleniowe) na bieżąco monitorując jakość i ilość zrealizowanych warsztatów.

Wdrożenie modułu zarządzania finansami

W okresie sprawozdawczym zrealizowane zostały następujące działania:

- W obszarze finansów i księgowości:

- Przygotowano system ERP do integracji z systemem BAZUS w zakresie rozliczeń
ze studentami. Zostały założone typy dekretów związane z różnymi tytułami opłat za studia
i DS. oraz utworzono do nich szablony dekretów dając możliwość zadekretowania wszystkich operacji finansowych na odpowiednich kontach księgowych.

- Został przygotowany Bilans Otwarcia dla roku 2014,

- Dokończono prace związane z dokumentami zakupowymi, opracowano szablony dekretów dla dokumentów związanych ze środkami trwałymi oraz środkami trwałymi o niskiej wartości.

- W obszarze Budżetowania oraz BI:

 • Zaczytano do systemu budżety kosztów, przychodów oraz plany zakupów budżetowych,
 • Opracowano strategię zaczytania obrotów z kont księgowych do budżetów
 • Przygotowano szablony wniosków o rezerwację środków (Notatka, Zaproszenie, Wniosek o wszczęcie postępowania,
 • Opracowano kalkulację kosztów kształcenia oraz przygotowano system do ich zaczytania,
 • W obszarze BI rozpoczęto pracę nad przygotowaniem kostek OLAP, oraz kostek związanych z finansami i księgowością.
 • uruchomiono moduł archiwum, moduł raportowy, workflow oraz pozostałe funkcjonalności. Przeprowadzono pomyślnie dwuetapowe testy akceptacyjne oraz przeszkolono użytkowników końcowych.

- Odbyły się spotkania z przedstawicielami firmy SIMPLE, SOFTEAM w następujących zakresach tematycznych:

 • Opracowanie strategii „napełniania” budżetów z kont księgowych,
 • Doprecyzowanie założeń przygotowania systemu ERP do integracji z systemem BAZUS,
 • Przeszkolenie pracowników sekcji analiz z zaczytywania kalkulacji kosztów kształcenia do systemu ERP,
 • Opracowania strategii automatycznego księgowania kosztów związanych z mediami, przygotowaniem szablonów księgowań w systemie ERP.

-   Zrealizowano kolejne szkolenia dla pracowników Kwestury, dla pracowników Sekcji Analiz Zarządczych, oraz dla osób zajmujących się budżetowaniem i wprowadzaniem planów rzeczowo-finansowych.

- Kontynuowano prace nad opracowaniem nowej polityki rachunkowości, instrukcji księgowania i obiegu dokumentów.

- Zarządzeniem Rektora nr Z.60.2013.2014 z dnia 2014-06-17  w sprawie procedur postępowania z systemem EOD (DocuSafe) uregulowano procedurę postępowania w zakresie kontroli terminu płatności, zasady wnioskowania o rezerwację środków budżetowych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, obieg i kontrola dokumentów kosztowych, rejestracji i obiegu pism przychodzących oraz wychodzących.

Wdrożenie modułu zarządzania kadrami

            W II kwartale 2014 r. kontynuowane były prace związane z wdrożeniem nowego systemu oraz opracowaniem nowego Regulaminu Organizacyjnego i polityki kadrowej UTP.

Kluczowe obszary prac:

 • konfiguracja i parametryzacja modułów HR i HRM pod potrzeby UTP;
 • szkolenia dla pracowników Działu Spraw Pracowniczych i Pac;
 • prace nad nowym Regulaminem Organizacyjnym i polityką kadrową UTP.

Działania w ramach prac nad Regulaminem Organizacyjnym i polityką kadrową UTP

 • organizacja 8 spotkań roboczych zespołu ds. opracowania Regulaminu Organizacyjnego czego efektem było przyjęcie przez zespół wersji Regulaminu do prezentacji przed Senacką Komisją ds. Organizacji i Rozwoju oraz Senatem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.
 • realizacja 9 spotkań roboczych zespołu ds. opracowania polityki kadrowej dzięki czemu zaktualizowano zarządzenia dot. zagadnień kadrowo-płacowych.

Działania w ramach prac wdrożeniowych:

Moduł HR:

 • konfiguracja i parametryzacja modułu HR
 • prace integracyjne pomiędzy modułem HR i pozostałymi modułami ZSI;
 • bieżące usuwanie błędów systemu.
 • odbiór finalnej wersji modułu HR

Moduł HRM:

 • konfiguracja i parametryzacja modułu HRM
 • testy aplikacji i bieżące usuwanie błędów systemu;
 • prace integracyjne pomiędzy modułem HRM i pozostałymi modułami ZSI;
 • odbiór finalnej wersji modułu HRM oraz start produkcyjny modułu HRM

Szkolenia dla pracowników Działu Spraw Pracowniczych i Płac:

 • ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg AZZP.243.63.2014 na „Organizacje i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich w ramach realizacji projektu NOWA JAKOŚĆ W UTP w ramach Poddziałania 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”
 • zostały zorganizowane szkolenia z zakresu zagadnień kadrowych

 

Wdrożenie modułu zarządzania jakością kształcenia

W ramach realizacji zadania 4 “Wdrożenie modułu zarządzania jakością kształcenia” 
w  II kwartale 2014  roku kontynuowano  prace nad wdrożeniem kolejnych funkcjonalności systemu obsługi toku studiów i rozliczeń ze studentami  – systemu dziekanatowego  i  jego integracją z ERP i  BAZUS. Kontynuowano realizację  instruktarzu stanowiskowego użytkowników systemu,  w II kw. 2014 r. odbyło się 1 szkolenie z zakresu obsługi domów studenta. W II kwartale 2014 została przygotowana, kalkulacja kosztów kształcenia  kierunków  prowadzonych w jednostkach uczelni  dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2014/15

W związku  z planowanym zakończeniem prac II etapu wdrożenia ZSI  przeprowadzono analizę  wymagań, które były załącznikiem do umowy nr AZZP-AJ.24-198/2012 oraz postanowień Analizy Przedwdrożeniowej  celem  określenia poziomu  postępu  realizacji wdrożenia poszczególnych funkcjonalności systemu.

 Zorganizowano  wyjazd studyjny  do Politechniki Poznańskiej, w której wdrażany jest aktualnie Zintegrowany System  Informatyczny zarządzania uczelnią,  w tym  system obsługi toku studiów.  Celem wizyty było przedyskutowanie doświadczeń związanych z organizacją procesu wdrażania i  poszczególnymi   funkcjonalnościami     systemu. 

Zorganizowano kolejne spotkanie z przedstawicielami  przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego” dotyczące prac nad opracowaniem „Zasad współpracy Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego ze środowiskiem gospodarczym i instytucjami rynku pracy w zakresie jakości kształcenia”. Podczas spotkania dyskutowano nt. zakresu merytorycznego opracowania.  Kontynuowano  prace nad opracowaniem zasad. 

 

Wdrożenie modułu zarządzania majątkiem

W ramach zadnia V w II kwartale 2014r. zrealizowano następujące działania:

-zakończono zaczytanie do systemu środków trwałych do 3500zł wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni.

-przygotowano szablony dekretacji,

-zakończono nowe oznakowanie  etykietami z kodami kreskowymi całego majątku a Dziale AAO i Dz. Informatyki

-zakończono zaczytanie po przeprowadzonej inwentaryzacji nowym narzędziem tj. kolektorem-skanerem majątku Działu AAO oraz Działu Informatyki

-pozytywnie zakończono rozliczenie w nowym systemie inwentaryzacji w Dz. AAO

-dokonano przeszkolenia pracowników UTP w zakresie przygotowania etykiet z kodami kreskowymi dla Katedr i Zakładów.

-zakończono przygotowanie 11 stanowisk w Jednostkach Organizacyjnych Uczelni tj. montażu drukarek i komputerów w celu drukowania etykiet.

- omówiono i przekazano użytkownikom opracowaną przez firemę Simple instrukcję dot. oznakowania kodami kreskowymi majątku

-przygotowano Zarządzenie Rektora w sprawie zakończenia nowego oznakowania majątku we wszystkich Jedn. Organizacyjnych

-wykonano w 70% inwentaryzacje budowlaną pomieszczeń niezbędną do opracowania PZN (przez firmę Geoprex)

-zespół do przygotowania PZN zgodnie z harmonogramem odbywa robocze spotkania w celu opracowania PZN

-projekt PZN uzyskał akceptację przez Senat i Uczelnianą Komórkę Organizacji i Rozwoju.

 

Elektroniczny Obieg Dokumentów

- Zarządzeniem Rektora nr Z.60.2013.2014 z dnia 2014-06-17  w sprawie procedur postępowania z systemem EOD (DocuSafe) uregulowano procedurę postępowania w zakresie kontroli terminu płatności, zasady wnioskowania o rezerwację środków budżetowych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane, obieg i kontrola dokumentów kosztowych, rejestracji i obiegu pism przychodzących oraz wychodzących.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt do administratora strony www

Dedicated Cloud Hosting for your business with Joomla ready to go. Launch your online home with CloudAccess.net.